Obchodné podmienky pre postupný nákup investičných drahých kovov

1. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Zetberg s.r.o. so sídlom Hlavná 20, 040 01 Košice, Slovensko, IČO: 51973472, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 44733/V (ďalej ako "Predávajúci") a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim investičných drahých kovov podľa Rámcovej kúpnej zmluvy o postupnom nákupe investičných drahých kovov (ďalej ako "Kupujúci"). Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Rámcovej kúpnej zmluvy o postupnom nákupe investičných drahých kovov uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim ako aj všetkých čiastkových kúpnych zmlúv na jej základe uzavretých.

1.2. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok:

1.2.1 Rámcovou zmluvou sa rozumie Rámcová kúpna zmluva o postupnom nákupe investičných drahých kovov uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej ako „Rámcová zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare);

1.2.2 investičným drahým kovom (ďalej ako „“ v príslušnom gramatickom tvare) sa rozumie:

a) zlato (Au) obchodované na londýnskom trhu so zlatom a striebrom (The London Bullion Market Association) s rýdzosťou 99,99% (ďalej ako „Investičné zlato“ v príslušnom gramatickom tvare);

b) striebro (Ag) obchodované na londýnskom trhu so zlatom a striebrom (The London Bullion Market Association) s rýdzosťou 99,99% (ďalej ako „Investičné striebro“ v príslušnom gramatickom tvare);

c) paládium (Pd) obchodované na londýnskom trhu s platinou a paládiom (The London Platinum and Palladium Market) s rýdzosťou 99,99% (ďalej ako „Investičné paládium“ v príslušnom gramatickom tvare);

d) platina (Pt) obchodovaná na londýnskom trhu s platinou a paládiom (The London Platinum and Palladium Market) s rýdzosťou 99,95% (ďalej ako „Investičné platina“ v príslušnom gramatickom tvare);

Nakúpený investičný kov nemožno dodať inak, než ako Predmet kúpy, ibaže Rámcová zmluva stanovuje inak.

1.2.3 Dňom nákupu sa rozumie deň kalendárneho týždňa uvedený v bode 5 rámcovej zmluvy (ďalej ako „Deň nákupu“ v príslušnom gramatickom tvare). V prípade, ak Deň nákupu uvedený v rámcovej zmluve pripadne na sobotu alebo nedeľu, za Deň nákupu sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, kedy sa na londýnskom trhu s drahými kovmi vykonávajú obchody s investičným kovom.

1.2.4 Disponibilnými prostriedkami sa rozumejú všetky peňažné prostriedky vložené alebo pripísané na príslušný bankový účet predávajúceho uvedený v rámcovej zmluve pod variabilným symbolom uvedeným v rámcovej zmluve, ktoré neboli v predchádzajúcom období trvania rámcovej zmluvy použité na kúpu investičného kovu a na základe čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného kovu, alebo na úhradu poplatkov podľa Čl. VIII týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zaplatené poplatky sa nepovažujú za Disponibilné prostriedky.

1.2.5 zákaznícky účet (ďalej ako „Zákaznícky účet“ v príslušnom gramatickom tvare) sa rozumie internetová aplikácia na adrese zetberg.com.

1.2.6 Bankovým účtom predávajúceho sa rozumie bankový účet vedený v Tatraj banke a.s. Pod číslom účtu: .

IBAN číslo účtu je: .

1.2.7 Jednotkovou kúpnou cenou investičného kovu je jednotková kúpna cena investičného kovu, určená podľa Čl. III. bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1.2.8 Cieľovou sumou sa rozumie peňažná suma uvedená v bode 4 rámcovej zmluvy, ktorá predstavuje kupujúcim predpokladanú sumu nákupov investičných kovov počas trvania rámcovej zmluvy. Dosiahnutie alebo prekročenie sporiacej sumy nemá za následok zánik tejto rámcovej zmluvy.

1.2.9 Predmetom kúpy sa rozumie produkt uvedený v bode 3 rámcovej zmluvy, ktorý predstavuje kupujúcim zvolený produkt, ktorý bude vyrobený z investičného kovu.

1.3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

2. Uzatváranie čiastkových kúpnych zmlúv

2.1. Počas trvania Rámcovej kúpnej zmluvy o postupnom nákupe Investičných kovov uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim budú medzi zmluvnými stranami uzatvárané čiastkové kúpne zmluvy na kúpu investičného kovu, predmetom ktorých bude predaj investičného kovu kupujúcemu za kúpnu cenu určenú spôsobom uvedeným v čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

2.2. K uzavretiu čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného kovu (ďalej ako „Čiastková kúpna zmluva na kúpu investičného kovu“) dôjde každý kalendárny týždeň v Deň nákupu uvedený v rámcovej zmluve za predpokladu, že na Bankovom účte predávajúceho boli najneskôr deň v Deň nákupu Disponibilné prostriedky vo výške postačujúcej na kúpu investičného kovu najmenej o hmotnosti 0,001 gramu. V prípade, ak budú v Deň nákupu na Bankovom účte predávajúceho Disponibilné prostriedky vo výške postačujúcej na kúpu investičného kovu najmenej o hmotnosti 0,001 gramu, považuje sa to za návrh kupujúceho na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy. Týmto návrhom je kupujúci viazaný po dobu jedného kalendárneho dňa.

2.3. V prípade, ak budú na Bankový účet predávajúceho pripísané peňažné prostriedky pod variabilným symbolom odlišným od variabilného symbolu, uvedeného v rámcovej zmluve, alebo bez uvedenia variabilného symbolu nebudú sa tieto peňažné prostriedky považovať za Disponibilné prostriedky, ak sa kupujúci s predávajúcim písomne nedohodnú inak.

2.4. Uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu v internetovej aplikácií na stránke zetberg.com, písomne alebo e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámcovej zmluve.

2.5. Predmetom kúpy podľa jednotlivej čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného kovu je investičný kov v množstve, ktoré zodpovedá podielu Disponibilných prostriedkov v Deň nákupu a Jednotkovej kúpnej ceny investičného kovu uvedenej v Čl. III. týchto Všeobecných obchodných podmienok so zaokrúhlením na celé tisíciny gramu nadol.

2.6. Na základe platne uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného kovu je predávajúci povinný kupujúcemu dodať predmet kúpy, odovzdať doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy a Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu predmetu kúpy.

2.7. Okamihom uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného kovu sa časť Disponibilných prostriedkov zodpovedajúca kúpnej cene investičného kovu podľa čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného kovu stáva kúpnou cenou investičného kovu a výška Disponibilných prostriedkov sa zníži o túto kúpnu cenu investičného kovu.

2.8. Predávajúci má právo návrh na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy odmietnuť a čiastkovú kúpnu zmluvu v príslušný Deň nákupu neuzavrieť, musí to však vopred oznámiť kupujúcemu zaslaním emailovej správy na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámcovej zmluve alebo prostredníctvom aplikácie na stránke zetberg.com.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Cena investičných kovov závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho. Cenu predmetu kúpy ovplyvňuje cena drahých kovov na svetových burzách a menový kurz. Jednotková kúpna cena investičného kovu prepočítaná na jeden gram investičného kovu sa vypočíta ako podiel investičných kovov uvedený v bode 3 rámcovej zmluvy:

Ceny zlata za jednu trójsku uncu (London gold fixing) stanovenej na londýnskom trhu so zlatom a striebrom (The London Bullion Market Association) o 11:30 hod. SEČ v mene EUR v Deň nákupu (táto cena je stanovená v EUR za 1 trójsku uncu, čo je 31,1035 gramu) a

Ceny striebra za jednu trójsku uncu (London silver fixing) stanovenej na londýnskom trhu so zlatom a striebrom (The London Bullion Market Association) o 13:00 hod. SEČ v mene EUR v Deň nákupu (táto cena je stanovená v EUR za 1 trójsku uncu, čo je 31,1035 gramu) a

Ceny platiny za jednu trójsku uncu (London platinum fixing) stanovenej na londýnskom trhu s platinou a paládiom (The London Platinum and Palladium Market) o 10:45 hod. SEČ v mene EUR v Deň nákupu (táto cena je stanovená v EUR za 1 trójsku uncu, čo je 31,1035 gramu) a

Ceny paládia za jednu trójsku uncu (London paladium fixing) stanovenej na londýnskom trhu s platinou a paládiom (The London Platinum and Palladium Market) o 10:00 hod. SEČ v mene EUR v Deň nákupu (táto cena je stanovená v EUR za 1 trójsku uncu, čo je 31,1035 gramu) a

Koeficientu príslušného predmetu kúpy. Aktuálna výška koeficientu pre predmet kúpy je zverejnená na stránke zetberg.com.

3.2. Kúpna cena investičného kovu v čiastkovej kúpnej zmluve sa určí ako súčin Jednotkovej kúpnej ceny investičného kovu a množstva investičného kovu, ktorého kúpa je predmetom kúpy podľa čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného kovu podľa bodu 3 rámcovej zmluvy.

3.3. Predmetom kúpy podľa čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného kovu je investičný kov v množstve, ktoré zodpovedá podielu Disponibilných prostriedkov v Deň nákupu a Jednotkovej kúpnej ceny investičného kovu so zaokrúhlením na celé tisíciny gramu nadol.

4. Dodanie investičných kovov a lehota dodania

4.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmety kúpy, ktoré boli predmetom kúpy podľa čiastkových kúpnych zmlúv (alebo čiastkovej kúpnej zmluvy) na kúpu investičných kovov, alebo na ktorého dodanie vznikol kupujúcemu nárok podľa čl. VI. bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, na písomnú žiadosť kupujúceho, alebo na žiadosť kupujúceho prostredníctvom internetovej aplikácie na stránke predávajúceho zetberg.com poštou alebo kuriérom, ak hmotnosť tohto investičného kovu, ktoré ešte nebolo za trvania rámcovej zmluvy zaslané kupujúcemu, dosahuje najmenej celý násobok jedného kusu predmetu kúpy, a to v podobe uvedenej v bode 3 rámcovej zmluvy.

4.2. Predávajúci je povinný na každé výročie uzatvorenia rámcovej zmluvy zaslať kupujúcemu všetky kupujúcim kúpené a dosiaľ nedodané investičné kovy vrátane nedodaných bonusových gramov na adresu kupujúceho podľa bodu 1 tohto článku v prípade, že kupujúci za posledných 12 kalendárnych mesiacov nepožiadal písomne listom, alebo písomne prostredníctvom e-mailu z e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v rámcovej zmluve, na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v rámcovej zmluve alebo prostredníctvom internetovej aplikácie na stránke predávajúceho zetberg.com o zaslanie predmetu kúpy. Predávajúci je povinný emailom upozorniť kupujúceho na zaslanie investičných kovov minimálne 7 dní pred dodaním. Kupujúci je povinný zaslaný predmet kúpy prevziať.

4.3. Vlastnícke právo k investičným kovom, ktoré sú predmetom kúpy, prechádza na kupujúceho až odovzdaním investičných kovov kupujúcemu po úplnom zaplatení ich kúpnej ceny.

4.4. Dodanie kúpených investičných kovov sa vykoná jeho zaslaním poštou alebo kuriérom na adresu kupujúceho, uvedenú v rámcovej zmluve, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú na ich osobnom odbere.

4.5. Písomnú žiadosť na zaslanie investičných kovov môže dať kupujúci predávajúcemu aj prostredníctvom e-mailu z e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v rámcovej zmluve, na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v rámcovej zmluve alebo prostredníctvom internetovej aplikácie na internetovej stránke predávajúceho zetberg.com. V písomnej žiadosti kupujúci uvedie počet a druh predmetov kúpy, ktoré žiada zaslať, najviac však v počte, na ktorého dodanie vznikol kupujúcemu nárok. Kupujúci môže žiadať zaslanie investičného kovu iba v podobe, ktorú uviedol v bode 3 rámcovej zmluvy.

4.6. Lehota dodania predmetu kúpy, na zaslanie ktorého vznikol kupujúcemu nárok, je 10 pracovných dní od prijatia písomnej žiadosti kupujúceho o zaslanie investičných kovov alebo od výročia uzatvorenia rámcovej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.7. Kupujúci sa zaväzuje uviesť správnu adresu pre zaslanie, na ktorú má byť predmet kúpy odoslaný. Ak došlo na strane kupujúceho k zmene adresy pre zasielanie predmetu kúpy, je kupujúci povinný túto zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu písomne alebo prostredníctvom internetovej aplikácie na stránke zetberg.com.

4.8. Predávajúci uskutoční dve opakované zaslania. Ak neprevezme kupujúci zaslaný predmet kúpy ani po tom, čo mu bol druhýkrát opätovne zaslaný, je navrátenie tejto zásielky predávajúcemu považované za neodvolateľný návrh kupujúceho na uzatvorenie zmluvy o výkupe podľa článku XI. všeobecných obchodných podmienok.

4.9. Predmet kúpy nie je možné predávajúcemu vrátiť, iba ponúknuť na výkup podľa článku XI. všeobecných obchodných podmienok.

5. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

5.1. Vlastnícke právo k investičným kovom, ktoré sú predmetom kúpy, prechádza na kupujúceho okamihom jeho odovzdania kupujúcemu po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Vlastnícke právo k bonusovým gramom prechádza na kupujúceho okamihom ich odovzdania kupujúcemu. Nebezpečenstvo škody na investičných kovoch prechádza na kupujúceho okamihom, kedy kupujúci investičné kovy preberie alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s investičnými kovmi a kupujúci poruší zmluvu tým, že zaslané investičné kovy neprevezme, alebo okamihom, kedy sa vráti zásielka s investičnými kovmi kupujúcemu ako nedoručiteľná.

6. Bonusové gramy

6.1. Po uplynutí 12 mesiacov vznikne kupujúcemu nárok na jednorazové bezplatné dodanie investičných kovov o hmotnosti rovnajúcej sa nákupu v hodnote percentuálnemu podielu zo sumy všetkých nákupov, ktoré boli predmetom kúpy podľa všetkých čiastkových kúpnych zmlúv uzavretých medzi kupujúcim a predávajúcim za posledných 12 mesiacov (ďalej ako „bonusové gramy“ v príslušnom gramatickom tvare“) pre investičný kov uvedený v bode 3 rámcovej zmluvy. Nárok na bonusové gramy podľa predchádzajúcej vety vznikne kupujúcemu:

vo výške 2% za predpokladu, že:

a) v lehote do 10 dní od uzatvorenia Rámcovej zmluvy zaplatil na Bankový účet predávajúceho sumu najmenej 50 Eur a zároveň

b) zaplatil na Bankový účet predávajúceho sumu najmenej 50 EUR v každom kalendárnom mesiaci trvania kúpnej zmluvy za predchádzajúcich 12 mesiacov.

vo výške 4% za predpokladu, že:

a) v lehote do 10 dní od uzatvorenia Rámcovej zmluvy zaplatil na Bankový účet predávajúceho sumu najmenej 100 Eur a zároveň

b) zaplatil na Bankový účet predávajúceho sumu najmenej 100 EUR v každom kalendárnom mesiaci trvania kúpnej zmluvy za predchádzajúcich 12 mesiacov.

7. Zodpovednosť za vady

7.1. Zodpovednosť za vady dodaných investičných kovov sa spravuje ustanovením § 420 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť a hmotnosť dodaného investičného kovu.

7.2. Kupujúci je povinný si dodané množstvo investičných kovov pri prevzatí ihneď dôkladne prezrieť a prípadné vady ihneď písomne reklamovať u predávajúceho, inak jeho nároky zo zodpovednosti za vady zaniknú. V písomnej reklamácii vád je kupujúci povinný špecifikovať vadu, ako aj svoj nárok zo zodpovednosti za vady. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť a hmotnosť dodaných investičných kovov. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, záručná doba je 24 mesiacov.

8. Poplatky

8.1. Za zaslanie investičných kovov vrátane bonusových gramov je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poštovné spolu s poistením podľa cenníka poštovného a poistenia, ktoré bude uvedené na internetovej stránke zetberg.com v čase odoslania zásielky, a to formou úhrady faktúry, ktorú vystaví predávajúci kupujúcemu.

8.2. Za skladovanie investičných kovov vrátane bonusových gramov, ktoré neboli dodané podľa Článku IV tejto zmluvy, a ktorého výška je viac ako 50 gramov investičného kovu, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za skladovanie za každý začatý kalendárny rok vo výške, ktorá bude uvedená na internetovej stránke zetberg.com, a to formou úhrady faktúry, ktorú vystaví predávajúci kupujúcemu. Do 50 gramov je skladovanie bezplatné.

8.3. Zaplatené poplatky sa nepovažujú za Disponibilné prostriedky.

9. Spätné odkúpenie investičných kovov

9.1. Na základe písomnej žiadosti Kupujúceho, predávajúci garantuje spätne kúpiť od kupujúceho investičné kovy podľa predmetu rámcovej zmluvy v množstve, podobe a hmotnosti, ktoré bolo predmetom tejto rámcovej kúpnej zmluvy a čiastkových kúpnych zmlúv na kúpu Investičných kovov.

9.2. Výkupnú cenu investičného kovu pri spätnom vykúpení stanovuje dodávateľ predávajúceho v Deň výkupu. Predávajúci sa zaväzuje ponúknuť túto cenu v rovnakej výške kupujúcemu.

9.3. Dňom výkupu sa rozumie pondelok kalendárneho týždňa alebo iný deň podľa dohody kupujúceho a predávajúceho. V prípade, ak Deň výkupu uvedený v rámcovej zmluve pripadne na deň, kedy sa na londýnskom trhu s drahými kovmi nevykonávajú obchody s investičnými kovmi, za Deň nákupu sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, kedy sa na londýnskom trhu s drahými kovmi vykonávajú obchody s investičnými kovmi.

9.4. Kupujúci je povinný písomne doručiť predávajúcemu najneskôr deň pred Dňom výkupu Žiadosť o výkup investičných kovov. Žiadosť o výkup investičných kovov si môže kupujúci podať na internetovej stránke zetberg.com. V Žiadosti o výkup investičných kovov kupujúci uvedie presné množstvo, podobu a hmotnosť investičného kovu, ktoré chce spätne predať predávajúcemu. Doručená Žiadosť o výkup investičných kovov sa považuje za návrh kupujúceho na predaj investičného kovu predávajúcemu. Týmto návrhom je kupujúci viazaný do uplynutia najbližšieho Dňa výkupu.

9.5. Predávajúci vykoná fyzickú kontrolu pravosti, rýdzosti a celkového stavu predmetu kúpy k výkupu vrátane prípadného certifikátu a všetkého dodaného príslušenstva. V prípade, že predmet kúpy je poškodený alebo nekompletný má predávajúci právo stanoviť nižšiu cenu výkupu alebo výkup odmietnuť a vrátiť predmet kúpy kupujúcemu na náklady kupujúceho.

9.6. Prijatie alebo odmietnutie Žiadosti o výkup investičných kovov oznámi predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, písomne alebo zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámcovej zmluve. Prijatím Žiadosti o výkup investičných kovov predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa investičných kovov uvedeného v Žiadosti o výkup investičných kovov predávajúcim.

9.7. Predávajúci je povinný do 20 kalendárnych dní vyplatiť kupujúcemu výkupnú cenu vykúpených investičných kovov na bankový účet kupujúceho, ktorý je uvedený v rámcovej zmluve. Kupujúci sa zaväzuje dodať vykúpené investičné kovy predávajúcemu do 5 kalendárnych dní od prijatia Žiadosti o výkup investičných kovov predávajúcim. Zodpovednosť za vady vykúpených investičných kovov sa spravuje ustanovením § 420 a nasl. Obchodného zákonníka.

10. Doba platnosti rámcovej zmluvy

10.1. Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 30 rokov od uzatvorenia rámcovej zmluvy.

10.2. Rámcová zmluva zaniká

a) písomnou dohodou zmluvných strán súčasťou ktorej je aj vysporiadanie vzájomných záväzkov, vrátane vysporiadania prípadného zostatku Disponibilných prostriedkov;

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

c) uplynutím doby, na ktorú bola rámcová zmluva uzavretá, uvedenej v bode 1 tohto článku.

10.3. Platnosť čiastkových kúpnych zmlúv uzavretých za trvania tejto rámcovej zmluvy nie je zánikom tejto rámcovej zmluvy dotknutá.

10.4. V zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č.108/2000 Z. z.) nemá kupujúci právo od uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu kúpy podľa čiastkovej kúpnej zmluvy, nakoľko ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorého kúpna cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

10.5. V prípade, ak rámcová zmluva zanikla a celkové kúpené množstvo Investičných kovov vyjadrené v gramoch, spolu s bonusovými gramami, ktoré nebolo zaslané kupujúcemu, presahuje celý násobok predmetu kúpy, kupujúcemu sa zašlú investičné kovy s hmotnosťou, ktorá sa rovná celému násobku predmetu kúpy a zvyšnú časť investičného kovu predávajúci kúpi od kupujúceho späť za výkupnú cenu investičného kovu, ktorá sa vypočíta podľa bodu 2 článku IX. tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pri určovaní kúpnej ceny podľa predchádzajúcej vety platí, že predávajúci kupuje od kupujúceho investičné kovy, ktoré kupujúci kúpil najneskôr.

10.6. V prípade, ak rámcová zmluva zanikla a celkové kúpené množstvo investičných kovov vyjadrené v gramoch, ktoré ešte nebolo zaslané kupujúcemu, nedosahuje celý násobok predmetu kúpy, predávajúci kúpi od kupujúceho toto nezaslané množstvo investičného kovu späť za výkupnú cenu investičného kovu, ktorá sa vypočíta podľa bodu 2 článku IX. tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

10.7. V prípadoch uvedených v bodoch 5 a 6 tohto článku sa môže kupujúci s predávajúcim písomne dohodnúť, že kupujúci dokúpi od predávajúceho investičné kovy s takou hmotnosťou, aby celková hmotnosť investičných kovov, ktoré sa má zaslať kupujúcemu, predstavovala celý násobok predmetu kúpy.

10.8. K uzavretiu kúpnej zmluvy podľa bodov 5 a 6 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok dochádza bez ďalšieho okamihom zániku rámcovej zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak spôsobom uvedeným v bode 7 tohto článku. Zánikom rámcovej zmluvy nie je dotknutá platnosť bodov 5,6,7 a 8 tohto článku týchto Všeobecných obchodných podmienok.

11. Doručovanie a komunikácia

11.1. Pokiaľ nie je v rámcovej zmluve alebo v týchto Všoebecných obchodných podmienkach uvedené inak, všetky oznámenia, zásielky, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a uplatnenia nárokov v súvislosti s rámcovou zmluvou, a jej plnením ako aj v súvislosti s jednotlivými čiastkovými kúpnymi zmluvami a ich plnením (ďalej len „Zásielka“), budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany, uvedenú v záhlaví rámcovej zmluvy alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi táto zmluvná strana. Zásielka sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním Zásielky osobe oprávnenej konať v mene zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Zásielky, alebo odmietnutím prevzatia Zásielky takou osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérom doručením na adresu zmluvnej strany uvedenú v rámcovej zmluve, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia;

11.2. Kupujúci sa môže kedykoľvek informovať na internetovej stránke predávajúceho zetberg.com o celkovom stave svojich nákupov investičných kovov, o množstve kúpených investičných kovov, a ich kúpnej cene, o množstve investičných kovov, na zaslanie ktorého má kupujúci nárok, a o aktuálnej výške Disponibilných prostriedkov.

11.3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä mena, priezviska, bydliska, e-mailovej adresy) uvedených v rámcovej zmluve.

12. Mimosúdne riešenie sporov

12.1. Kupujúci má ako spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Kupujúci je oprávnený k začatiu mimosúdneho riešenia sporov až potom, keď sa mu preukázateľne nepodarí spor vyriešiť s predávajúcim. Kupujúci je oprávnený podať návrh na Slovenskú obchodnú inšpekciu najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Vyššie uvedeným postupom nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojim nárokom na súd, ani nebeží premlčacia doba. K rozhodovaniu sporov plynúcich z uzavretia rámcovej zmluvy je oprávnený príslušný súd v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

13. Súhlas so spracovaním osobných údajov

13.1. Kupujúci týmto slobodne a vážne udeľuje obchodnej spoločnosti Zetberg s.r.o. a sprostredkovateľovi dodania investičných kovov, ktorý je uvedený v rámcovej zmluve súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v jej informačnom systéme za účelom uzatvárania a plnenia čiastkových kúpnych zmlúv uzavretých na základe rámcovej zmluvy, za účelom ponuky služieb a tovarov predávajúceho (účel spracovania osobných údajov). Tento súhlas kupujúci dáva v rozsahu nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, rodné číslo, číslo mobilného telefónu, fax, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, číslo bankového účtu. Kupujúci týmto vyhlasuje, že bol poučený o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Súčasne súhlasí s vyhotovením kópie svojho občianskeho preukazu. Spoločnosť Zetberg s.r.o.. kupujúceho poučila, že má právo odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov, a kupujúci toto právo nevyužíva. Tento súhlas platí po dobu do jeho odvolania s tým, že po dobu trvania rámcovej zmluvy, je súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov neodvolateľný. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený, že si môže uplatniť i ďalšie práva dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä právo na prístup k osobným údajom, na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť každú zmenu jeho osobných údajov uvedených v rámcovej zmluve, najmä zmenu adresy bydliska, zmenu telefónneho čisla, e-mailovej adresy a zmenu čísla bankového účtu.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka dohodli, že na vzťahy upravené rámcovou zmluvou ako aj na vzťahy vznikajúce z rámcovej zmluvy sa použijú primerané ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov platného a účinného v Slovenskej republike.

14.2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia rámcovej zmluvy alebo čiastkovej kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

14.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

14.4. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť akékoľvek zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich z rámcovej zmluvy, alebo akékoľvek zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich podľa čiastkovej kúpnej zmluvy.

14.5. Rámcovú zmluvu, ako aj jednotlivé čiastkové kúpne zmluvy na jej základe uzavreté, možno meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán v písomnej forme a podpísanej zmluvnými stranami a/alebo vyplnením príslušného formulára v internetovej aplikácií na stránke zetberg.com.

14.6. Neplatnosť jednotlivých ustanovení rámcovej zmluvy nemá vplyv na platnosť rámcovej zmluvy ako celku ani na platnosť čiastkových kúpnych zmlúv na jej základe uzavretých.

14.7. Kupujúci podpisom týchto Všeobecných obchodných podmienok potvrdzuje, že si text týchto Všobecných obchodných podmienok dôkladne prečítal, ich obsahu porozumel, tieto vyjadrujú jeho vážnu a slobodnú vôľu, zbavenú akéhokoľvek omylu, jeho zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, nie sú mu známe akékoľvek okolnosti, ktoré by rámcovú zmluvu alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky robili neplatnými.

Posledná aktualizácia 1.1.2020