Obchodné podmienky pre online obchod

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Zetberg s.r.o., Hlavná 20, 040 01, Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 44733/V, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu na adrese zetberg.com.

Email: obchod@zetberg.com

Zákaznícka linka: 0910 212 313

Účastníci zmluvy

Predávajúci je spoločnosť Zetberg s.r.o., Hlavná 20, 040 01, Košice, IČO 51 973 472, DIČ 2120 846 288, IČ DPH SK 2120 846 288.

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Ak Kupujúci uvedie v objednávke identifikačné číslo organizácie (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené pre podnikateľov.

Dozorný orgán je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice 04001, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. číslo 055/6220781, email ke@soi.sk

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade, ak si zmluvné strany dohodnú špecifické obchodné podmienky (napr. iný spôsob platby, iný termín doručenia a pod.), tieto budú uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme vyplnenia elektronického formulára na internetovej stránke www.zetberg.com, vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu alebo formou telefonickej objednávky (ďalej len “objednávka”).

Za záväzné akceptovanie objednávky uskutočnenej kupujúcim sa považuje e-mailové potvrdenie zo strany predávajúceho. Automatické oznámenie o prijatí objednávky, ktoré obdrží kupujúci po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Po akceptácii objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho sa stáva objednávka záväznou. V prípade, že kupujúci má záujem o zrušenie (stornovanie) takejto objednávky, mal by neodkladne informovať predávajúceho. Predávajúci nie je povinný vyhovieť požiadavke kupujúceho na zrušenie objednávky, ak bol tovar už odoslaný alebo objednaný na podnet kupujúceho. Ak kupujúci požiada o zrušenie akceptovanej objednávky, na základe ktorej predávajúci už objednal tovar, ktorý je predmetom danej objednávky, bude kupujúcemu účtovaný poplatok vo výške 5% z celkovej sumy objednávky a prípadná strata trhovej hodnoty drahých kovov.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Opis tovaru a cena

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené na adrese zetberg.com. Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch platia pri odbere jedneho kusu a platné sú v momente objednania tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že niektoré tovarové položky môžu vykazovať známky používania alebo poškodenia, najmä historické mince, starožitnosti, umelecké predmety.

Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má právo stornovať objednávku kupujúceho v prípade, ak z dôvodu nedostupnosti zásob nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu na základe podmienok stanovených v objednávke kupujúceho. Ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu tovaru alebo jej časť, má nárok na vrátenie plnej výšky uhradenej sumy, a to prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote najneskôr do 7 dní od zrušenia objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade zrušenia objednávky zo strany predávajúceho bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť alebo stornovať objednávku v prípade, že ceny, zverejnené na adrese zetberg.com boli uvedené nesprávne, došlo k výpadku serverov alebo softwarovej chybe.

Predávajúci je povinný dodať tovar na základe objednávky zo strany kupujúceho v dohodnutom čase, množstve, kvalite a cene. Tovar musí byť vhodne zabalený a ochránený, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave a manipulácii.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady (napr. certifikát), ak sú takéto doklady súčasťou objednaného tovaru.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 24 hodín od akceptácie objednávky predávajúcim v prípade, že v akceptácii objednávky predávajúcim došlo k zmene niektorej z podstatných náležitostí kúpnej zmluvy v porovnaní s objednávkou kupujúceho (zmena ceny, množstva, kvality, termínu a spôsobu dodania).

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, cene, čase a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Dodacie a platobné podmienky

Tovar objednaný kupujúcim, ktorý má predávajúci skladom, je expedovaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie z dôvodov, ktoré predávajúci nemôže svojím konaním ovplyvniť (problémy na strane dopravcu alebo iných technických problémy).

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v lehote najneskôr do 14 dní od prvého pokusu o doručenie. V prípade, že kupujúci v tejto lehote tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že kupujúci uhradil tovar vopred a nemôže ho v stanovenej lehote prevziať, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu a dohodnúť si s ním termín doručenia. Tovar, ktorý už kupujúci zaplatil, nemôže predávajúci predať tretej osobe.

Kupujúci je povinný pri preberaní skontrolovať zásielku, stav a neporušenosť obalu. Ak kupujúci zistí, že obal tovaru je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade, že tovar je poškodený, kupujúci je povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar.

V prípade, že predávajúci nedoručí tovar kupujúcemu podľa dohodnutých podmienok, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 7 dní od doručenia rozhodnutí o odstúpení od kúpnej zmluvy (v emailovej alebo písomnej forme) bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne iným spôsobom, v závislosti na dohode kupujúceho a predávajúceho.

Každá zásielka doručená kupujúcemu obsahuje daňový doklad (faktúru), prípadne certifikát alebo iný doklad, ak je takýto súčasťou tovaru.

Jednotlivé možnosti a ceny platby a dodania objednávky nájdete v sekcii Doručenie tovaru a Možnosti platby.

Nadobudnutie vlastníctva tovaru

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho (resp. od dopravcu povereného predávajúcim), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Odstúpenie od zmluvy a reklamačné podmienky

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru. V prípade, ak kupujúci zistí na tovare pri preberaní akékoľvek chyby, je povinný tieto skutočnosti bezodkladne nahlásiť predávajúcemu. Môže tak urobiť písomne (doporučenou zásielkou) alebo formou emailu najneskôr do 5 dní od dátumu doručenia zásielky. V reklamácii musia byť uvedené číslo objednávky, názov výrobku, reklamované množstvo, popis chyby, návrh na vybavenie reklamácie (napr. zľava z ceny, výmena tovaru, a pod.).

Predávajúci sa zaväzuje každú sťažnosť posúdiť osobitne a v čo najkratšom čase, maximálne však v zákonom stanovenej lehote 30 dní. Reklamačný poriadok je uvedený v sekcii Reklamácie a vrátenie tovaru.

Kupujúci nemôže podľa §7 ods. 6 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä investičné drahé kovy).

Za vadu, prípadne dôvod na odstúpenie od zmluvy sa nepovažujú nedostatky razby na povrchu tovaru alebo škvrny (fľaky), ktoré prirodzene vznikajú časom na tovaroch z drahých kovov (najmä tovar z rýdzeho striebra).

Ochrana osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov na základe kúpnej zmluvy predávajúci postupuje v súlade s platnými predpismi v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v sekcii Ochrana osobných údajov

Záverečné ustanovenia

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Posledná aktualizácia 1.1.2020